Sotsiaalne rehabilitatsioon

Mis on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?


Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.
SRT eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Riik võtab õigustatud isikult üle SRT eest tasu maksmise kohustuse.

NB! Teenus ei sisalda taastusravi ehk meditsiinilist rehabilitatsiooni.
Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole ning teenust osutavad vaid Haigekassa koostööpartnerid.

Kellel on õigus sotsiaalsele rehabilitatsioonile ( SRT):

  • alla 16-a puudega ja puuet taotlevatel lastel,
  • vanaduspensioni ealine puudega isik,
  • tööealine (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isik,
  • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega isik, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Kuidas SRT saamine on korraldatud?

Õigustatud isik esitab SKA-le taotluse SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks.  (Varasemalt nimetatud kui suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele.)
Taotlust on võimalik esitada riigiportaalis eesti.ee. Vajadusel võib täidetud ja digitaalselt allkirjastatult taotluse saata e-posti teel, paberil alla kirjutatud taotluse saata posti teel või esitada SKA klienditeeninduses.
SKA e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad SKA kodulehel rubriigis “Klienditeenindused ja kontaktandmed”.
Taotluse vorm on kättesaadav rubriigis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid” ning SKA klienditeenindustes.

Tähelepanu!

Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus SRT-le juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus.
Seetõttu enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist SKA hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab SKA juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja Hindamine toimub küsitluse vormis selleks väljatöötatud küsimustiku alusel. Lisaks isiku küsitlemisele võib juhtumikorraldaja hindamisel kasutada SKA-s ja Töötukassas olemasolevaid puude, töövõimetuse/töövõime tuvastamise ja teenuste osutamise andmeid. Küsitluses osaleb kindlasti isiku seaduslik esindaja, kuid lisaks sellele võib osaleda iga saatja, kelle osalemist isik soovib (nt pereliige, tugiisik, tegevusjuhendaja, sõber).

Isikul on õigus valida otsusele lisatud rehabilitatsiooniasutuste nimekirjast endale sobiv rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

Teenuse osutaja osutab isikule SRT vastavalt SKA otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul. Sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitab isik SKA-le sellekohase taotluse ja kuludokumendid.

Ratastoolis liikumiseks on kaldteed olemas majja sisenemisel ja üldruumides liikumiseks. Teenuse osutamise ruumid asuvad esimesel korrusel. Laia elektrilise ratstooliga võib ruumidesse pääsemine olla raskendatud. Maja sissepääsu kõrval on invaparkimiskoht.

Täpsem info
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee