Eetikakoodeks

AS WASA Eetikakoodeks

Käesolev Eetikakoodeks kirjeldab  eetiliste probleemidega seostuvaid nõudeid ja nende järgimist AS Wasa majandustegevuses ja isiklikus käitumises.
Eetikakoodeks kehtib ettevõtte juhatuse liikmetele, personalile ja kõigile  isikutele, kes tegutsevad AS Wasa  eest ja nimel.

Igapäevatöös järgime järgnevaid  põhimõtted:

 1. Meie töö põhineb vastastikusel aususel, lugupidamisel  ja usaldusel.   Hoiame  füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata õhkkonda.
 2. Kohustume oma majandustegevuse osutamisel kinni pidama kehtivatest seadustest ja määrustest ning tegutsema eetilisel, jätkusuutlikul ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil.
 3. Me ei diskrimineeri kedagi puude, vanuse, soo, isikuomaduste, rahvuse, religiooni, rassi, seksuaalse orientatsiooni, majandusliku olukorra ega poliitiliste või muude veendumuste alusel. Oleme oma sõnakasutuses avatud ja professionaalsed, ei tee alandavaid ega halvustavaid märkusi/nalju.
 4. Taotleme oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist ja me ei ole mõjutatavad muust kui professionaalsetest teadmistest ja kogemustest.  Inimõigustega arvestamine on meie  põhiväärtuste lahutamatu osa.
 5. Anname endast parima, et mõista klientide räägitut, kasutame lihtsaid väljendeid, mida kliendid mõistavad, austame klientide moraalseid ja juriidilisi õigusi, lähtume klientide heaolust, võimaldame valikuvabadust, ei kasuta ära võimupositsiooni.
 6. Kohtleme kõiki, kellega me oma töös või tööga seotud tegevustes kokku puutume, kombeliselt ja austusega. Austame ametialases läbikäimises suhtluskaaslaste teadmisi, kogemusi ja pädevusi.
 7. Oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele. Täiendame pidevalt oma erialateadmisi, et pakkuda klientidele parimat teenust.
 8. Austame klientide, kolleegide jt õigust privaatsusele ega avalda nende kohta käivat informatsiooni, mis on saadud ametialase suhtluse käigus. Arvestame isikuandmete töötlemisel klientide õigust eraelu puutumatusele, lähtudes Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusest. Delikaatsetele andmetele on ligipääs vaid selleks ettenähtud inimestel, andmekogusid säilitatakse nõutud arv aastaid, kuid pärast seda hävitatakse moel,mis tagab andmete konfidentsiaalsuse. Meie ettevõttes  kehtivad konfidentsiaalsusnõuded ning iga ettevõtte töötaja kohustub nendest kinni pidama.
 9. Seame esiplaanile  kliendi  huvid ja arvestame nendega.  Me ei kahjusta oma sõna ega teoga kliendi huve  ja  hoiame tema privaatsust. Töötame eesmärgiga kliendi elukvaliteeti paremaks muuta või säilitada.
 10. Me üritame ennetada tegusid, mis võivad  kellelegi kahju tekitada.
  1. Võtame kasutusele lisameetmeid, et kaitsta kliente, kelle autonoomia või võime oma õigusi kaitsta on mingil põhjusel vähenenud, näiteks füüsilise, vaimse või majandusliku seisundi, keeleoskuse, ea, soo vm tõttu.

  Lisameetmed:

  1. Teenusele saabudes tutvustatakse kliendile tema õigusi ja kohustusi;
  2. rehabilitatsioonispetsialist ei ületa klienditöös professionaalse suhtlemise piire;
  3. iga­aastaselt vaadatakse üle ja analüüsitakse kaebuste esinemist klientide ärakasutamise osas.
 11.  Oleme hoolivad ja säästlikud meile usaldatud vara ja ressursside suhtes.

Eetikakoodeks lähtub ÜRO Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist